Kategorie
Komunikaty

Komunikat Techniczmy

XV CHOSZCZEŃSKIEGO MARATONU ROWEROWEGO

Organizator

CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE

PTTK – KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „VOYAGER”W CHOSZCZNIE

Współorganizatorzy

Województwo Zachodniopomorskie

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Urząd Miejski w Choszcznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie

Patronat Honorowy

Burmistrz CHOSZCZNA

ROBERT ADAMCZYK

Komitet organizacyjny

Komandor maratonu           – Paweł Czapiewski

Sędzia główny                    – Jerzy Gumuliński – 601 931 476

Obsługa Czasowa               – ULTRATIME Arkadiusz Robak

Zabezpieczenie medyczne  – ratownik medyczny

Koordynator                       – Jerzy Gumuliński – 601 931 476, e-mail: gumuj@op.pl

Maraton rowerowy w Choszcznie zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie: www.supermaratony.pl i uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu Pucharu Polski oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

Uwaga!!! Organizator określa limit uczestników maratonu do 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto organizatora.

 1. Program zawodów

Choszczeński Maraton Rowerowy odbędzie się w dniu 02 września 2023 r.

Baza Zawodów          – hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 1

Miejsce startu i mety – hala sportowa, ul Bolesława Chrobrego, 73-200 Choszczno

01.09.2023 r – piątek

18.00 – 20.00 – Rejestracja uczestników maratonu

02.09.2023 r. – sobota

07.00 – 08.30    – Rejestracja uczestników maratonu

08.30 – 08.50    – Odprawa techniczna

09.00               – Start grup na dystansie MEGA

10.00               – Start grup na dystansie MINI

14:00               – Zamknięcie trasy – dystans MINI

17.00               – Zamknięcie trasy dystans MEGA

17.30               – Zakończenie maratonu

 • dekoracja zwycięzców dystans MINI i MEGA
 • losowanie nagród
 • Trasy maratonów i sposób przeprowadzenia zawodów
 • Trasa dystansu MINI 76 km
 • punkt żywnościowy – Rakowo
 • Trasa dystansu MEGA 149 km
 • punkt żywnościowy – Dolice, Rakowo
 • Kategorie wiekowe
 • Mężczyźni, którzy w ubiegłym 2022 roku ukończyli:

ur. 2006 – 1993     – 16 – 29 lat       – M2

ur. 1992 – 1983     – 30 – 39 lat       – M3

ur. 1982 – 1973     – 40 – 49 lat       – M4

ur. 1972 – 1963     – 40 – 59 lat       – M5

ur. 1962 – 1953     – 60 – 69 lat       – M6

ur. 1952 – 1948     – 70 – 74 lata     – M7A

ur. 1947 – 1943     – 75 – 79 lat       – M7B

ur. 1942 i starsi     – 80 lat i więcej  – M8

 • Kobiety, które w ubiegłym 2022 roku ukończyły:

ur. 2026 – 1993     – 16 – 29 lat       – K2

ur. 1992 – 1983     – 30 – 39 lat       – K3

ur. 1982 – 1973     – 40 – 49 lat       – K4

ur. 1972 – 1963     – 50 – 59 lat       – K5

ur. 1962 – 1953     – 60 – 69 lat       – K6

ur. 1952 i starsze  – 70 i więcej lat  – K7

Na dystansie MINI i w każdej kategorii wiekowej prowadzone będą odrębne klasyfikacje sprzętowe – „rowery szosowe” oraz „rowery inne”.

Dla dystansu MEGA prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych JEDYNIE dla mężczyzn tylko dla rowerów szosowych oraz klasyfikacja OPEN dla kobiet (bez względu na rodzaj roweru).

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie MINI i MEGA tylko drogą elektroniczną.

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.voyager.choszczno.pl.

Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście ją podpisuje.

 • Wpisowe

Płatne do dnia 20 sierpnia 2023 r. (liczy się wpływ na konto bankowe organizatora).

 • dla dystansów MINI i MEGA                    – wynosi 100zł
 • wpłaty wpisowego po 22 sierpnia 2023 r. – wynosi 150zł
 • wpłaty wpisowego w biurze zawodów      – wynosi 200 zł
 • kategorie K7 i M7A, M7B, M8                – opłata 50% wpisowego
 • mieszkańcy Gminy Choszczno                – opłata 50% wpisowego

Wpłaty po 22 sierpnia 2023 r. nie gwarantują pełnych świadczeń.

UWAGA!!! Decyduje data wpływu na konto.

Wpłaty wpisowego dokonujemy na konto:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

Oddział Ziemi Choszczeńskiej, ul. Wolności 19, 73-200 Choszczno

nr konta 14 8359 0005 0039 4037 2004 0001

z dopiskiem MARATON

oraz imię i nazwisko uczestnika oraz deklarowany dystans!!!!!

 • Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 • Osoby chcące otrzymać rachunek za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają mail na adres gumuj@op.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do rachunku, która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów lub wysłana pocztą.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkich imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.
 • Udział w maratonie osób niepełnoletnich.

Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

 • Grupy startowe.

Start 10 osobowych grup następuje co 3 minuty.

 • O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
 • Organizator uprzedza, że nie robi żadnych wyjątków.
 • Sposoby wyłaniania grup startowych:

Dystans MINI i MEGA – losowanie.

Grupy zostaną opublikowane 31 sierpnia 2023 r. i dotyczy to osób, które opłaciły wpisowe do dnia 25 sierpnia 2023 r. (data wpływu na konto).

Pozostali uczestnicy, którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacą wpisowe na miejscu zostaną dolosowani do istniejących już grup.

 • Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji mailem na gumuj@op.pl.
 • Pozostałe informacje organizacyjne.
  • Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występują drogi o różnej jakości.
 • Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
 • Na trasach Maratonu znajdują się punkty kontrolne i punkty żywieniowe:
 • dla dystansu MINI jeden punkt żywieniowy w m. Rakowo,
 • dla dystansu MEGA dwa punkty żywnościowe w m. Dolice i Rakowo,

Każdy uczestnik chcący skorzystać z punktu żywieniowego ma obowiązek zatrzymania się.

 • Trasy maratonu zgodnie z regulaminem Pucharu Polski będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych i tak:
 • jeden pasek oznacza jazdę na wprost,
 • dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
 • trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,

oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg i tablicami kierunkowymi.

 • Maraton nie będzie zabezpieczany przez żadne służby.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1.
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego (szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy).
 • Brak potwierdzenia przejazdu na punkcie kontrolnym powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Świadczenia i nagrody.
  • Oznakowana trasa rowerowa.
  • Opieka medyczna na starcie i mecie.
  • Ubezpieczenie NWW.
  • Elektroniczny podział czasu.
  • Dwa numery startowe w tym jeden z chipem (do pomiaru czasu) zwrotny.
  • Okolicznościowy medal.
  • Puchary – dla pierwszych trzech zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet z podziałem na grupy wiekowe i rodzaj roweru.
  • Ciepły posiłek po zakończeniu maratonu.
  • Napoje, bułki, banany, wafelki na trasie maratonu.
  • Prysznice na mecie.
  • Nagrody rzeczowe w trakcie losowania /od zdolności finasowych organizatora/
 • Postanowienia końcowe.
 • Rower inny to rower posiadający opony o rozmiarze 35 mm i większe oraz kierownicę prostą lub typu „jaskółka”. Na maratonie kategorycznie zakazuje się stosowania dodatkowego wsparcia na kierownicy, np. Lemondek.
 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie w zapiętych kaskach rowerowych. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Maraton będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze sklepach.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu Pucharu Polski oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.
 • zmiana dystansu w trakcie zawodów skutkuje doliczeniem do czasu przejazdu kary czasowej – 15 minut
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Rekreacji i Sportu sp. z o.o.

ul. Promenada 30, 73-200 Choszczno

 • Dane osobowe uczestników Maratonu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji maratonu w Choszcznie, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników Maratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r. poz. 1781, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Choszczeńskim Maratonie.
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Maratonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Maratonu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Maratonu.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Choszczeńskim Maratonie.

KONTAKT

Jerzy Gumuliński – tel. 601 931 476, mail gumuj@op.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *